แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ การแสวงหา การใช้สารสนเทศของผู้ใช้ หลักการและกระบวนการศึกษาผู้ใช้สารสนเทศรวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม