ศึกษาหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กปฐมวัย แนวทางการจัดการความปลอดภัย รวมถึงสภาพแวดล้อม เฝ้าดูแล ปกป้องคุ้มครองเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เกิดจากการเจ็บป่วยทั่วไปและอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย