การนำหลักวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในกระบวนการแปรรูปอาหาร เช่น การถ่ายโอนความร้อน, กลศาสตร์ของไหล และฝึก
ปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง