รูปแบบ กระบวนการ กลยุทธ์และประเภทของการขนส่งทางทะเล ท่าเรือและจุดเชื่อมต่อต่างๆ รูปแบบและบทบาทของตัวแทนการขนส่ง ผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ องค์กรและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล