หลักการ แนวคิด และองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ สภาวะและกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ การแสวงหา แนวคิด รูปแบบ เทคนิค และการประยุกต์ใช้ เพื่อการบูรณาการทางความคิดสร้างสรรค์ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะ จากการบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักการและรูปแบบทางความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะร่วมสมัย