2142312 ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ - อ.ธนวัฒน์ พรหมสุข
แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ (ศป.บ.)

แนวคิดและจินตนาการที่เกิดจากประสบการณ์ด้านเทคนิคภาพพิมพ์ และพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่ทันสมัย ให้สามารถแสดงออกผ่านเนื้อหาที่ตอบสนองอารมณ์ ความรู้สึก ตั้งแต่แบบเหมือนจริงไปจนถึงแบบที่ไม่มีรูป เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากรูปทรงและอารมณ์ความรู้สึก

2143315
แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ (ศป.บ.)

ประวัติและวิวัฒนาการของการพิมพ์ ประเภทของสิ่งพิมพ์ ระบบการพิมพ์ กระบวนการผลิต ปฏิบัติการออกแบบและจัดทำต้นฉบับสำหรับงานพิมพ์ ในหลายรูปแบบและหลายประเภทเพื่อสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

2141102 การคิดสร้างสรรค์และการบูรณาการทางศิลปกรรม Creative Thinking and Arts Integration
แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ (ศป.บ.)

หลักการ แนวคิด และองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ สภาวะและกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ การแสวงหา แนวคิด รูปแบบ เทคนิค และการประยุกต์ใช้ เพื่อการบูรณาการทางความคิดสร้างสรรค์ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะ จากการบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักการและรูปแบบทางความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะร่วมสมัย

2142106 เทคนิคองค์ประกอบศิลป์ PRA
แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ (ศป.บ.)

หลักการแนวคิดและปฏิบัติงานองค์ประกอบศิลป์ตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เน้นความคิดสร้างสรรค์ในการนำทัศนธาตุทางศิลปะและหลักการจัดภาพที่สัมพันธ์กับแนวความคิด เนื้อหา รูปแบบ และเทคนิคการสร้างสรรค์