ความหมาย คุณค่า ขอบเขต ประเภทและความสัมพันธ์ของ ความงาม ทฤษฎีศิลปะและทฤษฎีความงามที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงงานศิลปะ คุณลักษณะ คุณค่า ประเภทของภูมิปัญญาศิลปกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ แนวคิด รูปแบบ เทคนิค การอนุรักษ์และสร้างเสริมพัฒนาศิลปกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

หลักการ รูปแบบและปฏิบัติงาน การเขียนหุ่นนิ่ง คน ทิวทัศน์ และงานสถาปัตยกรรม เน้นการถ่ายทอดที่เหมือนจริงด้วยเทคนิคที่สัมพันธ์กับวัสถุ