Integration of Academic Reading and Development of English Teachers Association

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านเชิงวิชาการ อภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรวิชาชีพ