ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานโลก และลักษณะของข้อสอบ เพื่อเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนสร้างและพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษวัดความสามารถแบบมาตรฐานได้ได้ และเพื่อนำไปใช้สอบพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของตนเองในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติในด้านการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ