4111420 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 2/66 (อ.ดร.ฟูไดละห์ ดือมอง)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการก้าวหน้า เลือกและประยุกต์ใช้วิทยาการก้าวหน้าสำหรับครูคอมพิวเตอร์ สร้างชิ้นงานเพื่อให้เกิดนวัตกรรมตามหลักวิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์