Section outline


 •     ==========================================================================================================

  cover
      ==========================================================================================================

  เวลาเรียน: วันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.
  ห้องเรียน: อาคาร 6 ห้อง 302
      ==========================================================================================================
  สอนโดย อ.ดร.ฟูไดละห์ ดือมอง
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

      ==========================================================================================================

  • 🏁 เอกสารประกอบการสอน
  • 🏁 ลิงก์การเรียนรู้จากแหล่งภายนอก
  • 🏁 การบ้าน
  • 🏁 วิดีโอการสอน สำหรับศึกษาย้อนหลัง
  • 🎥 วิดีโอการสอนบทที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยวิธีการค้นหา 

  • 🏁 เอกสารประกอบการสอน
  • 🏁 ลิงก์การเรียนรู้จากแหล่งภายนอก
  • 🏁 การบ้าน
  • Opened: Monday, 22 January 2024, 2:00 PM
   Due: Monday, 22 January 2024, 5:00 PM

   คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ Lego EV3 ตามภาพด้านล่าง แล้วอัดคลิปการทำงานส่งลิงค์ให้อาจารย์ โดยระบุข้อมูลดังนี้

   1. ชื่อสมาชิกในกลุ่ม (รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล)

   2. ลิ้งค์ วิดีโอการทำงาน (ส่งลิงค์ให้อาจารย์)

   3. แนบไฟล์รูป Code ของการควบคุมการทำงาน (ตั้งชื่อเป็น LAB02-รหัสนักศึกษา ของคนใดคนหนึ่ง)

   ev3-02

  • Opened: Monday, 29 January 2024, 2:00 PM
   Due: Monday, 29 January 2024, 5:00 PM

   คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ Lego EV3 ตามภาพด้านล่าง โดยใช้ Gyro Sensor ประกอบในการหมุนของหุ่นยนต์ แล้วอัดคลิปการทำงานส่งลิงค์ให้อาจารย์ โดยระบุข้อมูลดังนี้

   1. ชื่อสมาชิกในกลุ่ม (รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล)

   2. ลิ้งค์ วิดีโอการทำงาน (ส่งลิงค์ให้อาจารย์)

   3. แนบไฟล์รูป Code ของการควบคุมการทำงาน (ตั้งชื่อเป็น LAB03-รหัสนักศึกษา ของคนใดคนหนึ่ง)

   ev3-02

  • 🏁 สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • 🎥 วิดีโอสำหรับศึกษาด้วยตนอง : Make Code

  • 🎥 วิดีโอสำหรับศึกษาด้วยตนอง : Coding

  • 🏁 วิดีโอการสอน สำหรับศึกษาย้อนหลัง
  • 🎥 วิดีโอการสอนบทที่ 3 การหาเหตุผล

  • 🏁 เอกสารประกอบการสอน
  • 🏁 ลิงก์การเรียนรู้จากแหล่งภายนอก
  • 🏁 วิดีโอการสอน สำหรับศึกษาย้อนหลัง
  • 🏁 การบ้าน
  • 🏁 เอกสารประกอบการสอน
  • 🏁 ลิงก์การเรียนรู้จากแหล่งภายนอก
  • 🏁 สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • 🎥 วิดีโอสำหรับศึกษาด้วยตนอง : Make Code

  • 🎥 วิดีโอสำหรับศึกษาด้วยตนอง : Website for coding

  • 🏁 โครงงาน (Project)
  • Opened: Monday, 22 January 2024, 2:00 PM
   Due: Friday, 26 January 2024, 11:59 PM

   คำสั่ง ให้นักศึกษา (ตัวแทนในกลุ่ม 1 คน) ส่งไฟล์เอกสารดังนี้

   1. ไฟล์ราชื่อสมาชิกในกลุ่ม

   2. ไฟล์แผนการสอนในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี ที่มีการประยุกต์ใช้งาน Micro:bit

   2. ไฟล์ข้อมูลโครงงานที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในแผนที่สร้างขึ้นในข้อ 2. 

  • Opened: Monday, 5 February 2024, 10:00 AM
   Due: Wednesday, 7 February 2024, 11:59 PM

   คำสั่ง ให้นักศึกษา (ตัวแทนในกลุ่ม 1 คน) ส่งไฟล์เอกสารที่รวมไฟล์เป็นไฟล์เดียว ดังนี้

   1. ข้อมูลแผนการสอนในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี ที่มีการประยุกต์ใช้งาน Micro:bit (ที่ปรับ/แก้ไขใหม่)

   2. ข้อมูลโครงงานที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในแผนที่สร้างขึ้นในข้อ 2. (ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นจากเดิม)

   3. รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

  • Opened: Sunday, 3 March 2024, 12:00 AM
   Due: Friday, 22 March 2024, 11:59 PM

   1. เล่มรายงาน (10 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

   1.1 ที่มาของการทำโครงงาน

   1.2 จุดประสงค์ของโครงงาน

   1.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

   1.3.1 ขอบเขตของโครงงาน

   1.3.2 การออกแบบโครงงานด้วยผังงาน

   1.3.3 โครงร่างของโครงงาน

   1.3.4 แผนการสอน (ให้คะแนนแยก 10 คะแนน)

   1.4 ผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย

   1.4.1 โปรแกรมควบคุมการทำงาน (Capture หน้าจอของ Code) พร้อมคำอธิบายการทำงาน

   1.4.2 รูปภาพของผลงาน พร้อมคำอธิบายเพื่อให้เห็นการทำงานของโครงงาน

   ภาคผนวก 

   ก. รูปถ่ายของสมาชิกในกลุ่มระหว่างการทำโครงงาน

   ข. QR code แชร์ไดร์ฟข้อมูลกับอาจารย์ fudailah.d@yru.ac.th โดยมีเนื้อหาแยกเป็นโฟลเดอร์ ด้งต่อไปนี้

   - ไฟล์เล่มรายงานทั้งรูปแบบ pdf และ word

   - ไฟล์ Code ของไมโครบิตสำหรับควบคุมการทำงาน

   - ไฟล์แผนการสอน

   - วิดีโอสาธิตการทำงานของผลลงานโครงงาน

   - รูปถ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   2. โครงงานของแต่ละกลุ่ม (20 คะแนน)

   2.1 ความคิดสร้างสรรค์

   2.2 ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม

   2.3 ความสมบูรณ์ของโครงงาน

  • 🏁 วิดีโอการสอน สำหรับศึกษาย้อนหลัง
  • 🎥 วิดีโอการสอนการประยุกต์ใช้งาน Micro:bit 

  • 🏁 เอกสารประกอบการสอน
  • 🏁 ลิงก์การเรียนรู้จากแหล่งภายนอก
  • 🏁 การบ้าน
  • 🏁 วิดีโอการสอน สำหรับศึกษาย้อนหลัง
  • 🏁 เอกสารประกอบการสอน
  • 🏁 ลิงก์การเรียนรู้จากแหล่งภายนอก
  • 🏁 การบ้าน
  • 🏁 วิดีโอการสอน สำหรับศึกษาย้อนหลัง
  • 🎥 วิดีโอการสอนบทที่ 6 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)[Association Rule]

  • 🏁 เอกสารประกอบการสอน
  • 🏁 ลิงก์การเรียนรู้จากแหล่งภายนอก
  • 🏁 การบ้าน
  • 🏁 วิดีโอการสอน สำหรับศึกษาย้อนหลัง
  • 🏁 เอกสารประกอบการสอน
  • 🏁 ลิงก์การเรียนรู้จากแหล่งภายนอก
  • 🏁 วิดีโอการสอน สำหรับศึกษาย้อนหลัง
  • 🏁 การบ้าน