แนวคิดธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลกับความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรฐาน ตัวชี้วัดและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคคลและองค์กร การคำนึงถึงผลกระทบและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนา ฝึกทำโครงงานเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการ