แนวคิด วัตถุประสงค์ และความสำคัญของการตลาดระดับโลก พัฒนาการสู่ ความเป็นตลาดระดับโลก ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดระดับโลก การวางแผนกลยุทธ์สำหรับการตลาดระดับโลก การวิจัยและพัฒนา องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดระดับโลก พร้อมทั้งศึกษาสถานการณ์ด้านการตลาดในภูมิภาคอาเซียน