คำศัพท์เฉพาะและการใช้ภาษาอังกฤษทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เป็นสากล เอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ การวิเคราะห์กรณีศึกษา การแก้ปัญหา การเขียนสรุปรายงานทางธุรกิจ และการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจระหว่างประเทศ