สมองกับการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย Brain and Learning for Early Childhood ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมอง และระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) พัฒนาภาษา และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) การสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม (Cerebellum) หรือ สมองน้อย กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุต่ากว่า 8 ปี ศึกษา วิเคราะห์ จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ ผลงานวิจัยด้านสมองกับการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กรณีตัวอย่าง การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และวิธีการอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้นสาหรับเด็กปฐมวัย ทาการทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพื่อค้นหาความถนัด ความสนใจ และความสามารถที่แตกต่างของเด็กปฐมวัยในแต่ละด้าน สะท้อนคิดในการยอมรัยความแตกต่างของเด็ก เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม และหาแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสม