3130207  ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 

Business Intelligence 

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ เหมืองข้อมูล เหมืองข้อความ เหมืองเว็บ การวิเคราะห์ทางธุรกิจ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจโดยอัตโนมัติ การนข้อมูลมาแสดงบนแผงควบคุม การจัดการข้อมูลธุรกิจ การใช้เครื่องมือสำหรับการจัดการธุรกิจอัจฉริยะ