การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล (1/66)
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

ระเบียบวิจัยกระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสาน การกำหนดปัญหาและสมมุติฐาน การออกแบบเครื่องมือวิจัย การเก็บข้อมูล การประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัยและการอ้างอิง การนำเสนอผลงานวิจัย ปฏิบัติการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโลยีดิจิทัล

ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 5 1/2566 (ผศ.ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี)
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

กลยุทธ์ด้านการตลาด กระบวนการจัดทำแผนการตลาด การค้นคว้า การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิพากษ์ วิเคราะห์สภาพปัญหาทางการตลาดและวิธีการแก้ไข การประเมินผลอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย รายได้ จำนวนผู้ใช้งาน และนำเสนอแผนการตลาดของธุรกิจ

การเขียนแผนธุรกิจสำหรับการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 1/2566 (ผศ.ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี)
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

นิยามและองค์ประกอบของแบบจำลองทางธุรกิจ แม่แบบ ประเภท กระบวนการการออกแบบ และแนวคิดของการออกแบบแบบจำลองทางธุรกิจ ต้นแบบของแบบจำลองทางธุรกิจ กลยุทธ์ การประเมิน การวิเคราะห์ และการบริหารของแบบจำลองธุรกิจ

ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 4
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

3130209 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 4 Digital and Innovative Business Operation 4 1(1-1-1)

กระบวนการในการหาทุน การระดมทุน องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการหาทุน การเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันเพื่อรับทุนสนับสนุนการทําธุรกิจ

นําเสนอแนวคิดต่อแหล่งทุน

การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการสร้างธุรกิจใหม่ 1/2566 (อ.ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์)
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

ทฤษฎีทางธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ลักษณะของนักธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม นโยบายแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการวางแผนธุรกิจ การจัดหาเงินทุนและแหล่งเงินทุน การประกอบการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม การเงินการบัญชี การจัดทำแผนฉุกเฉิน การพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม และการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสนับสนุนเงินทุนสถาบันการเงิน

การเขียนแผนธุรกิจสำหรับการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 1/2565 (อ.ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์)
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

นิยามและองค์ประกอบของแบบจำลองทางธุรกิจ แม่แบบ ประเภท กระบวนการออกแบบ และแนวคิดของการออกแบบแบบจำลองทางธุรกิจ ต้นแบบของแบบจำลองทางธุรกิจ กลยุทธ์ การประเมิน การวิเคราะห์ และการบริหารของแบบจำลองธุรกิจ

อีคอมเมิร์ชและการทำธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ผศ.ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี)
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

ความหมายและความสำคัญของอีคอมเมิร์ชเทคโนโลยีจริง การทำธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประเภท รูปแบบการทำธุรกรรม ปัญหาอุปสรรค กรณีศึกษาอีคอมเมิร์ชและการทำธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาอีคอมเมิร์ชบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาอีคอมเมิร์ช

การเขียนแผนธุรกิจสำหรับการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 1/2564 (อ.ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์)
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

นิยามและองค์ประกอบของแบบจำลองทางธุรกิจ แม่แบบ ประเภท กระบวนการออกแบบ และแนวคิดของการออกแบบแบบจำลองทางธุรกิจ ต้นแบบของแบบจำลองทางธุรกิจ กลยุทธ์ การประเมิน การวิเคราะห์ และการบริหารของแบบจำลองธุรกิจ

การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการสร้างธุรกิจใหม่ 1/2564 (อ.ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์)
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

ทฤษฎีทางธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ลักษณะของนักธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม นโยบายแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการวางแผนธุรกิจ การจัดหาเงินทุนและแหล่งเงินทุน การประกอบการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม การเงินการบัญชี การจัดทำแผนฉุกเฉิน การพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม และการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสนับสนุนเงินทุนสถาบันการเงิน