ความหมายและความสำคัญของอีคอมเมิร์ชเทคโนโลยีจริง การทำธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประเภท รูปแบบการทำธุรกรรม ปัญหาอุปสรรค กรณีศึกษาอีคอมเมิร์ชและการทำธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาอีคอมเมิร์ชบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาอีคอมเมิร์ช

3132101  โปรแกรมสาํ เร็จรูปและอนิ เตอร์เนต็ เพื่อองานธุรกจิ 

Software Package and Internet services for Business

การพิมพ์เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมคํานวณ โปรแกรมนำเสนอผลงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใช้งานธุรกิจ3132317  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5)


Analysis and Design for Business Information System
ความหมายของระบบหลักเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางธุรกิจการวางแผน แก้ปัญหาขอบข่ายของการวิเคราะห์การสอบระบบการศึกษาความเป็น ไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียดระบบใหม่กับระบบเดิม การออกแบบการนำเข้าและส่งออกข้อมูลการออกแบบแฟ้มข้อมูล การทดสอบและติดตั้งระบบการบำรุงรักษา การทำผังระบบการสื่อสาร การประเมินและวัดประสิทธิภาพ


3130207  ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 

Business Intelligence 

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ เหมืองข้อมูล เหมืองข้อความ เหมืองเว็บ การวิเคราะห์ทางธุรกิจ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจโดยอัตโนมัติ การนข้อมูลมาแสดงบนแผงควบคุม การจัดการข้อมูลธุรกิจ การใช้เครื่องมือสำหรับการจัดการธุรกิจอัจฉริยะ 


3130101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

Introduction to Administration of Digital and Innovation Business 3(3-0-6)

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม หน้าที่ของธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ขอบเขตและรูปแบบของธุรกิจดิจิทัลและ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ แบบจำลองธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม แนวทางการสร้างธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมในอนาคต