3132317  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5)


Analysis and Design for Business Information System
ความหมายของระบบหลักเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางธุรกิจการวางแผน แก้ปัญหาขอบข่ายของการวิเคราะห์การสอบระบบการศึกษาความเป็น ไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียดระบบใหม่กับระบบเดิม การออกแบบการนำเข้าและส่งออกข้อมูลการออกแบบแฟ้มข้อมูล การทดสอบและติดตั้งระบบการบำรุงรักษา การทำผังระบบการสื่อสาร การประเมินและวัดประสิทธิภาพ