3132101  โปรแกรมสาํ เร็จรูปและอนิ เตอร์เนต็ เพื่อองานธุรกจิ 

Software Package and Internet services for Business

การพิมพ์เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมคํานวณ โปรแกรมนำเสนอผลงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใช้งานธุรกิจ