Topic outline

 • General

  Gen Z festures

 • Class 1: June 21, 2023

  • File icon

   Class Talk

   Aim: เพื่อให้นศ.ทำความเข้าใจความจำเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อเตรียมรับในการสอนนร.แห่งศตวรรษที่ 21

   แสดงความคิดลงกระดาษ 1) ศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมปีไหนถึงปีไหน? 2) สังคมในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะสำคัญอย่างไร 3)นร.ที่เรา(นศค.)จะไปสอนมีลักษณะอะไร เรียกว่า Gen อะไร และสุดท้าย 4) การที่จะพัฒนาตัวเราเป็นครูที่พร้อมรับนร.ในศตวรรษที่ 21 ครูต้องมีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 อะไรบ้าง

   อ่าน Z-text 1 ทิศทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • Class 2-Future Teacher v.s. Gen Z students

 • Class 3 Trend of 21st C Education

 • Class 4 New trend-The us of Psychology of teaching

 • Class 5-6 Methods of learning motivation 1-2

 • Class 7 learning motivation: Case Study

 • Class 8 Roles of teacher/students in teaching and learning in 21st C.

 • Class 9

  • Lesson icon

   Planing and Practice for Project Work 1: Teacher a transformer of learners to Communicators

   โครงงานบูรณาการการสร้างสรรค์บทบาทครูแห่งศตวรรษใหม่: ผู้เปลี่ยนแปลงผู้เรียนสู่นักสื่อสาร

   กิจกรรม Puppet teachers: Puppetry for New active teacher of ELT

 • Class 10: Midterm Exam-Oral Presentation of C21 Assessment

  • Assignment icon
   Opened: Wednesday, 13 September 2023, 12:00 AM
   Due: Wednesday, 13 September 2023, 11:00 PM

   Goal: เพื่อให้นศ.แสดงความเข้าใจในการประเมินผู้เรียนในสมัย C21 ที่จะต้องใช้การประเมินตามแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นประเมิน Performance-based assessment และฝึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เชิงคุณภาพ โดยไม่ได้วัดแบบการสอบหรือตัวเลข แบบการสอบดั้งเดิม 

   ประเด็นการประเมิน

   เป็นส่วนหนึ่งของการจัด Activity-based active learning ที่จะต้องทำ Post-activity assessment เพื่อประเมินว่าผลการจัดกก.ได้ผลส่งผลให้นร.เกิดการพัฒนาทักษะเป้าหมายหรือไม่ เพื่อครูจะได้นำไปปรับปรุงแผนการสอนของตนเองในการจัดกก.ต่อไป

   หลักฐานเชิงประจักษ์ 

   1) หากนศค.จดจำพฤติกรรมระหว่างการจัดกก.ใดๆ และมีการจดบันทึกเป็น Teaching log ส่วนตัวก็นำมาใช้ในการนำเสนอได้ แต่จะต้องมี

   2) การอธิบายพฤติกรรมที่ชัดเจน ที่แสดงให้เห็นว่านร.มีการเรียนรู้นั้นจริงๆ

   หรือ 3) มีภาพ หรือ Video ที่แสดงพฤติกรรมการเรียนรู้นั้น 

   Direction for Assessment

   นศค.หลังจากได้จัดกก.ให้นร. สะท้อนการจัดของตนเองว่าได้ทำให้นร.ได้พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ใด ใน 3Rs& 4Cs(ซึ่งมีทักษะย่อยๆ ในทักษะใหญ่) <ดูแนวทางการประเมินและข้อมูลสำคัญใน  Z-Text 102 Assessment in C21>

   Oral Presentation: How to

   นำเสนอปากเปล่า แบบ Story-telling เล่าว่าผลการประเมินว่านร.ของเรามี Performance ใด ด้วยพฤติกรรมแบบไหน และใช้หลักฐานใดในการอธิบายเหตุผลสนับสนุนผลการประเมินของตนเอง

   Time 7-8 mins

   Marks: Slide 5 scores+Presentation 10 Scores>>Total 15 Scores

    

 • Week 11 Planning and Preparing Project Work

  • Assignment icon
   Opened: Tuesday, 5 September 2023, 12:00 AM
   Due: Tuesday, 12 September 2023, 11:00 PM

   ส่วนที่ 1 และ 2 รวมกันเป็นรายงานสมบูรณ์ และแนบไฟล์ Words ส่งที่นี่ได้เลย

   ดูตัวอย่างรายงาน 1 & 2 และนำส่วนที่สนับสนุนงานเรามาประยุกต์เท่านั้น ไม่ลอกแบบมาทั้งหมด


 • Class12 Sept.06, 2023

  • Assignment icon
   Opened: Wednesday, 6 September 2023, 12:00 AM
   Due: Wednesday, 6 September 2023, 11:59 PM

   ดู Worksheet Task 101: R& A และแนบส่งงานตามกำหนด

   Late Submission สามารถส่งได้ถึง Sept.8, 2023 โดยได้คะแนน Late submission

   โปรดอ่าน Direction of Task ให้ชัดเจน 


  • Assignment icon
   Opened: Wednesday, 6 September 2023, 12:00 AM
   Due: Wednesday, 6 September 2023, 11:59 PM

   หรือหากไม่สามารถแนบส่งได้ ให้ส่งงานไปที่ email-shenita.k@yru.ac.th โดยโปรดแจ้งอ.ให้ทราบใน Line ด้วย

   และตั้งชื่อ Email ว่า ส่งงาน Z Task 101

 • Class 13

  • Assignment icon
   Opened: Saturday, 9 September 2023, 12:00 AM
   Due: Monday, 16 October 2023, 12:00 AM

   บูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ๒๕๖๖  กิจกรรม

   บริการวิชาการ เรื่อง จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Activity-based Active Learning - to - Teach ผ่านกิจกรรมสร้างเสริม ประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑(คำสั่ง มรย.5328/2566)

 • Class 14

  • Forum icon

   Reflection of teaching 1

   What C21 skills kids can achieved from the project work-Kids lover earth?

 • Class 15

  • Forum icon

   What C21 skills teacher trainees can achieved from the project work-Kids lover earth?

 • Class 16 Final SeminarReflection on teaching activity & Improvement plan

 • Final Examination: Guildeline

  • Lesson icon

   วันที่สอบ 17 ตุลาคม 2566 เวลา : 13:00 - 15:00 

   อาคาร 20 ห้อง 20-604

   ข้อสอบอัตนัย เขียนตอบสั้นตามจำนวนบรรทัดที่กำหนด ทั้งหมด 4 ข้อ 50 คะแนน

    (นศ จำนวนมาก.ไม่มาเรียนในวันปิดคอร์ส จึงเก็บคะแนนกลุ่มที่เหลือ 10 คะแนนตามแผนไม่ได้

   จากคะแนน Final เดิม 40+10 =50)

      การเขียนตอบ>>ควรเขียนตอบพอสังเขปตามที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ<<<

   ข้อที่ 1 Motivation of learning: Extrinsic v.s. Intrinsic motivation

            บอกได้ว่ากรณีศึกษาที่ให้ ต้องใช้ Motivation ใดในการกระตุ้นการเรียนรู้ อย่างไร

   ข้อที่ 2 Generation ของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21

            บอกและอธิบายลักษณะของ Generation ของผู้เรียนแห่ง C21 ได้เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ C21

   ข้อที่ 3 ทักษะ C21

            บอกได้ว่ามีทักษะกี่กลุ่ม และอะไรบ้าง

   ข้อที่ครูกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: กรณีศึกษา Project Work: Kids love Earth

           >บอกได้ว่าทักษะสำคัญของครูแห่งศตวรรษที่ 21 คืออะไร และ

           >>วิเคราะห์ได้ว่าการทำกิจกรรมการสอนใด ต้องใช้ทักษะ C21 ใด
   Source: เอกสารหลัก-Text Z101 ทิศทางการศึกษาศตวรรษที่ 21