การผลิตสัตว์ปีกเศรษฐกิจ 2/2566 (ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์)
สาขาเกษตรศาสตร์

ความสำคัญของสัตว์ปีกเศรษฐกิจ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ปีกประเภทของสัตว์ปีกการคัดเลือกและการผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยง อาหารและการให้อาหาร การป้องกันและการรักษาโรคสัตว์การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิตสัตว์ปีก และการผลิตสัตว์ปีกที่สำคัญในท้องถิ่น

การจัดการฟาร์ม 1/2566 (ผศ.สมทบ เวทโอสถ)
สาขาเกษตรศาสตร์

หลักการจัดการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม ขนาดและลักษณะฟาร์ม ปัจจัยที่กำหนดประเภทฟาร์ม หลักการปฏิบัติเกษตรที่ดี การวางแผน การบันทึกกิจการฟาร์มและระบบบัญชีฟาร์ม การบริหารสินเชื่อเกษตร การจัดการเครื่องจักรกลเกษตร การควบคุมการดำเนินงานฟาร์มและการติดตาม การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฟาร์ม หลักการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และการศึกษาดูงานการจัดการฟาร์มรูปแบบต่าง ๆ

หลักส่งเสริมการเกษตร 1/2566 (อาจารย์วรัญญู แก้วทอง) สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สาขาเกษตรศาสตร์

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น สามารถนำมาบูรณาการร่วมกับการส่งเสริมการเกษตรได้อย่างเหมาะสม สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ มีความสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์ สารสนเทศ หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ มีวินัยเคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช 1/2566 ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
สาขาเกษตรศาสตร์
บทบาทของธาตุอาหารพืช ธรรมชาติของธาตุอาหารพืชในดิน  การตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารพืชในดินและพืชทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การประเมินธาตุอาหารพืชในระดับปฏิบัติการด้วยวิธีแม่นยำ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการให้ปุ๋ยที่ทันสมัยก่อให้เกิดประสิทธิภาพควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ 2/2566 (อ.ดร.นิราณี บือราเฮง)
สาขาเกษตรศาสตร์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของท้องถิ่น ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และทุเรียน เป็นต้น การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเตรียมความพร้อมเพื่อการออกดอกและติดผล การผลิตนอกฤดูกาล การเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการจัดจำหน่าย

ดินและการจัดการดิน 2/2565 (ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์)
สาขาเกษตรศาสตร์

ความสำคัญของดิน องค์ประกอบของดิน และบทบาทต่อการเจริญเติบโตของพืช การกําเนิดและพัฒนาของดินสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน และการจัดการ สารสนเทศดินไทยและการใช้ประโยชน์ ลักษณะทั่วไปของดิน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการเพื่อเพาะปลูกพืช


การผลิตพืชผักอินทรีย์มูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ 1/2565 (ผศ.ด.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์)
สาขาเกษตรศาสตร์

สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์และการขอขึ้นทะเบียนระบบปลูกพืชอินทรีย์ การวางแผนการผลิตพืชผักมูลค่าสูง การจัดการดินปุ๋ยสำหรับปลูกพืชผักอินทรีย์ การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในการปลูกพืชผักอินทรีย์ การเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้สำหรับการปลูกพืชผัก การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และการเป็นผู้ประกอบการผลิตพืชผักอินทรีย์ยุคใหม่


วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 1/2565 (ผศ.ดร.อรุณี ม่วงแก้วงาม)
สาขาเกษตรศาสตร์

องค์ประกอบของส่วนต่าง ๆ ของพืช  บทบาทหน้าที่  สรีรวิทยาของพืช  การขยายพันธฺุ์  การปรับปรุงพันธุ์  คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวาภาพของดินสำหรับการปลูกพืช   คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวาภาพของน้ำสำหรับการปลูกพืช  ระบบนิเวศน์การเกษตร

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์ 1/2565(ผศ.ดร.อรุณี ม่วงแก้วงาม)
สาขาเกษตรศาสตร์

ความสำคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ   การจัดแบ่งประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไม้ดอก
ไม้ประดับ   การเลือกพื้นที่ปลูก  การขยายพันธุ์   การปลูก    การป้องกันจํากัดศัตรูพืช    การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว   ตลาดและการจัดจําหน่าย    การเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้ประดับ    การใช้เทคโนโลยที่เหมาะสมเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้ไ้ด้ผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพสูงและสามารถคาดการณ์การผลิตได้