2/25 (อ.อาอีเซาะส์ เบ็ญหาว้น)
สาขาเคมี

โครงสร้าง การอ่านชื่อ และสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและหมู่ฟังก์ชัน เทคนิคการทำให้สารบริสุทธิ์ การกรอง การตกผลึก การสกัดและโครมาโทกราฟี การทดสอบการละลายและหมู่ฟังก์ชัน การทดสอบสมบัติสารประกอบอินทรีย์

การเคลือบผิววัสดุด้วยวัสดุนาโนเทคโนโลยี 2/66 (ผศ.ดร.ฮาซัน และ ดร.สุรเดช)
สาขาเคมี

การศึกษาและปฏิบัติการเตรียมวัสดุผ้าหรือวัสดุชีวภาพแปรรูปชนิดต่าง ๆ การเตรียมอนุภาค นาโนจากวัสดุเหลือใช้ เทคนิคและวิธีการเคลือบสารนาโนบนวัสดุผ้าและวัสดุชีวภาพอื่น ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดในระดับนาโนสเกล การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุเคลือบผิว

กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมีและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2/66 (ผศ.ดร.อรวรรณ และ ผศ.ฮาซัน)
สาขาเคมี

การนําความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ในอุตสาหกรรมและแผนผังกระบวนการผลิตที่สําคัญ เช่น อุตสาหกรรมสบู่ สารทําความสะอาด และผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ กระดาษและเยื่อกระดาษ น้ำมัน ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช สิ่งทอ พลาสติกยาง และนวัตกรรมทางเคมีอุตสาหกรรมที่กําลังอยู่ใน ความสนใจ ความสำคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ ชนิดของมาตรฐาน เครื่องหมายมาตรฐานที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กฎหมายพานิชย์ที่เกี่ยวข้อง

วิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2/2566 (ผศ.อิมรอน และ ผศ.ฮาซัน)
สาขาเคมี

การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอความก้าวหน้าของผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย นำเสนอผลการวิจัย การเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์

การสกัดสารธรรมชาติและแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่นเชิงการค้า 2/2566 (อ.อิมรอน/อ.อาอีเซาะส์))
สาขาเคมี
เทคโนโลยีการสกัดและการแยกด้วยเทคนิคการสกัดสารจากพืชและสมุนไพร การสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อการแปรรูป การทดสอบกลุ่มสารพฤกษเคมีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑเ์พื่อจําหน่ายและการตลาด
เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันหอมระเหยในธุรกิจสปาและสุขภาพ 2/2566 (ผศ.อุบล, ผศ.ดร.อรวรรณ,อ.อาอีเซาะส์)
สาขาเคมี

เทคนิคการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากส่วนประกอบต่าง ๆ จากพืช องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย การสังเคราะห์น้ำหอม อุตสาหกรรมน้ำหอม น้ำมันหอมระเหย การใช้น้ำมันหอมระเหยและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในน้ำมันหอมระเหย การบำบัดโรคโดยใช้สารที่มี กลิ่นหอม ธุรกิจสปา และสุขภาพ

การแปรรูปพอลิเมอร์และยางธรรมชาติสำหรับวิสาหกิจชุมชน 1/66 (ดร.สุรเดช มัจฉาเวช)
สาขาเคมี

ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ สารเติมแต่งในยาง สมบัติของยางและพอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมีและฟิสิกส์ การทดสอบยางและพอลิเมอร์ การขึ้นรูปยางและพอลิเมอร์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาง กระบวนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการชุบ กระบวนการหล่อ กระบวนการเคลือบ กระบวนการปั่นฟอง และผลิตภัณฑ์ ยางอื่น ๆ

ชีวเคมี 1/2566 (ผศ.อุบล ตันสม)
สาขาเคมี

โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิกและเอนไซม์ เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม ปฏิบัติการวิเคราะห์สาร ชีวโมเลกุล

14102319 สัมมนาทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ผศ.ดร.อิมรอน มีชัย)
สาขาเคมี

การนำเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยทางเคมีที่น่าสนใจจากวารสารวิชาการทางเคมีที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถอ่านบทความวิจัยทางเคมีที่มีจุดเด่นของงานจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

วิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1/2566 (ผศ.ดร.อิมรอน มีชัย และ ดร.ฮาซัน ดอปอ)
สาขาเคมี

จรรยาบรรณของนักวิจัย จริยธรรมการทดลองในคนและสัตว์ การสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาความต้องการนวัตกรรมในท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการเขียนเค้าโครงวิจัย นำเสนอเค้าโครงวิจัยทางเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงงานเคมี 1/2566 (ดร.ฮาซัน ดอปอ)
สาขาเคมี

ค้นคว้า เขียนเค้าโครงงานวิจัย ทดลอง รวบรวม เขียนรายงานผลการวิจัยและนำเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เคมีพื้นฐาน 1/2566 (ผศ.ดร.อิมรอน มีชัย)
สาขาเคมี

ความรู้ทั่วไปทางเคมีในเรื่องโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสาร สัมพันธ์ ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เคมีอินทรีย์และชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดล้อม  การคิดคำนวณเกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหา

เคมีอินทรีย์และการวิเคราะห์สำหรับชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2/2566 (อ.อาอีเซาะส์ เบ็ญหาว้น)
สาขาเคมี

โครงสร้าง การอ่านชื่อ และสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและหมู่ฟังก์ชัน เทคนิคการทำให้สารบริสุทธิ์ การกรอง การตกผลึก การสกัดและโครมาโทกราฟี การทดสอบการละลายและหมู่ฟังก์ชัน การทดสอบสมบัติสารประกอบอินทรีย์

ธุรกิจด้านเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1/2566 (อ.อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน)
สาขาเคมี

ความรู้ด้านเกรดสารเคมี ชนิดของอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เทคนิคการเป็นตัวแทนจำหน่ายและการนำเข้าสารเคมี อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

การเคลือบผิววัสดุด้วยวัสดุนาโนเทคโนโลยี 2/65 (ดร.ฮาซัน และ ดร.สุรเดช)
สาขาเคมี

การศึกษาและปฏิบัติการเตรียมวัสดุผ้าหรือวัสดุชีวภาพแปรรูปชนิดต่าง ๆ การเตรียมอนุภาค นาโนจากวัสดุเหลือใช้ เทคนิคและวิธีการเคลือบสารนาโนบนวัสดุผ้าและวัสดุชีวภาพอื่น ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดในระดับนาโนสเกล การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุเคลือบผิว

เคมีอนินทรีย์ 2/2565 (ดร.ฮาซัน ดอปอ)
สาขาเคมี

การศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับสมมาตร กลุ่มจุดสมมาตร ทฤษฎีกลุ่ม สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักษณ์เทอม ของแข็งอนินทรีย์ การจัดเรียงอะตอมหรือโมเลกุล เข้าด้วยกันด้วยความแม?นยําในระดับนาโนเมตร โครงสร้างผลึก การตกผลึกสารประกอบไอออนิก การนำไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์ สารกึ่งตัวนำ

การผลิตเชื้อเพลิงเคมีชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ 2/2565 (ผศ.อุบล ตันสม,ดร. ฮาซัน ดอปอ, ดร.สุรเดช มัจฉาเวช)
สาขาเคมี

การผลิตแอลกอฮอล์ การแปรสภาพชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเหลว และวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยกระบวนการทางเคมีและทางชีวภาพ การนำไปใช้งานในระดับห้องปฏิบัติการ และในระดับอุตสาหกรรม วิทยาการอื่น ๆ