หลักการแนวคิดและปฏิบัติงานองค์ประกอบศิลป์ตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เน้นความคิดสร้างสรรค์ในการนำทัศนธาตุทางศิลปะและหลักการจัดภาพที่สัมพันธ์กับแนวความคิด เนื้อหา รูปแบบ และเทคนิคการสร้างสรรค์