กฎหมายและจริยธรรมท่องเที่ยวอิสลาม 2/2566 (อาจารย์ ดร.มูฮำหมัดซากี นิตีเมาะ)
สาขาภาษาอาหรับ (ศศ.บ.)

หลักการพื้นฐานของอิสลาม แนวคิดกฎหมายอิสลาม หลักปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม อัลกุรอ่านกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในทรรศนะของอิสลาม บทบาทหน้าที่มุสลิมเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิถีชีวิตมุสลิมที่มีผลต่อการท่องเที่ยว วิเคราะห์การท่องเที่ยวในโลกมุสลิม

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศน์ 2/65 อาจารย์รอมยี มอหิ
สาขาภาษาอาหรับ (ศศ.บ.)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจนำเที่ยว การต้อนรับนักท่องเที่ยว การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว การเข้าพักโรงแรม ทักษะการเขียนกำหนดการและแผ่นพับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองในธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ

ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว1/2566 (อาจารย์มะซัมดี สะอะ อาจารย์ธีรยุทธ์ มูเลง อาจารย์ริดวาน)
สาขาภาษาอาหรับ (ศศ.บ.)

ฝึกการฟัง พูด สนทนาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพ การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน การนำเสนอ และการเขียนข้อมูล ศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการท่องเที่ยวการจัดโปรแกรมการเดินทาง การจองที่พัก และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายการท่องเที่ยว