ความหมาย คุณค่า ขอบเขต ประเภทและความสัมพันธ์ของ ความงาม ทฤษฎีศิลปะและทฤษฎีความงามที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงงานศิลปะ คุณลักษณะ คุณค่า ประเภทของภูมิปัญญาศิลปกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ แนวคิด รูปแบบ เทคนิค การอนุรักษ์และสร้างเสริมพัฒนาศิลปกรรมพื้นถิ่นภาคใต้