Speexx เป็นโปรแกรมการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยแบ่งตามระดับ ดังนี้

English A1, English A2 

English B1.1, English B1.2

English B2.1, English B2.2

English C1.1, English C1.2