วิชา อยู่ดี กินดี มีสุข เป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา