Section outline


 • รายละเอียด คลิก

  ปฐมนิเทศรายวิชา ชี้แจงเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แนะนำรายวิชา ทำความรู้จักนักศึกษา อธิบายกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนพร้อมบรรยายภาพรวมของรายวิชา เกณฑ์การวัดและการประเมินผล

  กิจกรรม

  1. แบบทดสอบก่อนเรียน
  2. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านกิจกรรม “ภาษาสื่อสาร”

  เอกสารประกอบการสอน คลิก


 • รายละเอียด

  1. บรรยายเรื่อง การสรุปประเด็นจากการรับสาร (การฟัง)
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน


  กิจกรรม

  1. บรรยายเรื่อง การสรุปประเด็นจากการรับสาร (การฟัง)
  - หลักการฟัง
  - การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
  - การใช้ผังมโนทัศน์ในการสรุปความ

  2. กิจกรรม “ได้ยินทุกอย่างหากฟังด้วยหัวใจ” ให้นักศึกษาฟังและดู Video แล้วตอบคำถาม


  เอกสารประกอบการสอน คลิก


 • รายละเอียด

  1. บรรยายเรื่อง การสรุปประเด็นจากการรับสาร (การอ่าน/ดู)
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน

  กิจกรรม

  1. บรรยายเรื่อง การสรุปประเด็นจากการรับสาร (การอ่าน/ดู)
  - หลักการการอ่าน/ดู
  - การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
  - การใช้ผังมโนทัศน์ในการสรุปความ
  2. กิจกรรม “fake news” มอบหมายให้นักศึกษาไปฟังและดูข่าวหลากหลายประเภทตามเนื้อหาข่าว โดยฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อออนไลน์ และสื่อทั่วไป แล้ววิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการดูและฟังข่าว โดยทำเป็น mind mapping (แผนที่ความคิด)

  เอกสารประกอบการสอน คลิก


 • รายละเอียด

  1. บรรยายเรื่อง การพูดสื่อสารเชิงบวก
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน

  กิจกรรม

  1. บรรยายเรื่อง การพูดสื่อสารเชิงบวก
  - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร
  - หลักการพูดสื่อสารเชิงบวก
  - มารยาทในการสื่อสาร
  2. กิจกรรม “พร้อมบวก” วางแผนการทำคลิปวิดีโอสั้นผ่านแอปพลิเคชัน เรื่อง “พร้อมบวก” (สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจในเรื่องการพูดสื่อสารเชิงบวก) จากนั้นให้นักศึกษานำเสนอคลิปวิดีโอ

  เอกสารประกอบการสอน คลิก


 • รายละเอียด

  1. บรรยายเรื่อง การพูดสื่อสารเชิงบวก
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน

  กิจกรรม

  1. บรรยายเรื่อง การพูดสื่อสารเชิงบวก
  - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร
  - หลักการพูดสื่อสารเชิงบวก
  - มารยาทในการสื่อสาร
  2. การฝึกปฏิบัติการพูดผ่านกิจกรรม “พร้อมบวก”
  3. กิจกรรม “พร้อมบวก” ให้นักศึกษาวิจารณ์และให้คำแนะนำผลงานของกลุ่มอื่น รวมทั้งรับฟังข้อคิดจากกลุ่มอื่นมาสังเคราะห์เป็นแนวทางการปรับปรุงผลงานของตนเอง

  เอกสารประกอบการสอน คลิก


 • รายละเอียด

  1. บรรยายเรื่อง การใช้ภาษาไทยในอาชีพ
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน

  กิจกรรม

  1. บรรยายเรื่อง การใช้ภาษาไทยในอาชีพ
  - ระดับภาษาในการสื่อสาร
  - หลักการใช้ภาษาไทยในองค์กรและการทำงาน
  - การเขียนหนังสือกิจธุระ
  - การพูดในที่ประชุม
  2. กิจกรรม “จดหมายพาสาร” ให้นักศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาในหนังสือราชการ (สัปดาห์ที่ 6)
  3. กิจกรรม “ภาษาไทยในอาชีพ” ให้นักศึกษาลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์คนที่ทำอาชีพอะไรก็ได้ และให้เขาบอกว่า ภาษาไทยมีความสำคัญในการทำงานของท่านอย่างไรบ้าง, ท่านใช้ภาษาไทยในการทำงานอย่างไรบ้าง ซึ่งที่พื้นที่ลงสัมภาษณ์จะมีความหลากหลายซึ่งทำให้นักศึกษาจะได้ฝึกการปรับตัวให้เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการทำงานนั้นๆ และจัดทำเป็น infographic ผ่านสื่อออนไลน์ โดยระบุชื่อ-อาชีพ-สถานที่ทำงาน นำเสนอผลงาน “ภาษาไทยในอาชีพ” ในชั้นเรียน (สัปดาห์ที่ 7)

  เอกสารประกอบการสอน คลิก


 • รายละเอียด

  1. บรรยายเรื่อง การสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชน
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน

  กิจกรรม

  1. บรรยายเรื่อง การสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชน
  - ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารมวลชน
  - หลักการนำเสนอสารในการสื่อสารมวลชน
  - ภาษาในการสื่อสารมวลชน
  2. กิจกรรม #Hashtag ยอดฮิต

  เอกสารประกอบการสอน คลิก


 • รายละเอียด

  1. บรรยายเรื่อง การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรม (เรื่องสั้น)
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน

  กิจกรรม

  1. บรรยายเรื่อง การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรม (เรื่องสั้น)
  - หลักการอ่านวิเคราะห์วรรณกรรม
  - การวิเคราะห์เรื่องสั้น
  2. กิจกรรม “วรรณกรรมชวนคิด” ให้นักศึกษาอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น จากวรรณกรรมรางวัลซีไรต์

  เอกสารประกอบการสอน 
  คลิก

 • รายละเอียด

  1. บรรยายเรื่อง การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรม (สารคดี)
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน

  กิจกรรม

  1. บรรยายเรื่อง การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรม (สารคดี)
  - หลักการอ่านวิเคราะห์วรรณกรรม
  - การวิเคราะห์สารคดี
  2. กิจกรรม “สารคดีน่ารู้” ให้นักศึกษาอ่านวิเคราะห์สารคดีเรื่องสั้นๆ


  เอกสารประกอบการสอน 
  คลิก • รายละเอียด

  1. บรรยายเรื่องวรรณกรรมสื่อสัญญะ
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน

  กิจกรรม

  1. บรรยายเรื่อง วรรณกรรมสื่อสัญญะ
  - ความรู้เรื่องวรรณกรรมและคุณค่าของวรรณกรรม
  - หลักการอ่านตีความ
  - สัญญะในวรรณกรรม
  2. กิจกรรม “วรรณกรรมสื่อสัญญะ” ให้นักศึกษาฟังเพลงและตีความจากเพลงที่ฟังที่หลากหลายและสร้างสรรค์เป็นวรรณรูปอย่างเปิดกว้าง 


  เอกสารประกอบการสอน คลิก


 •   

  รายละเอียด

  1. บรรยายเรื่อง การเขียนอ้างอิง
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน

  กิจกรรม

  1. บรรยายเรื่อง การเขียนอ้างอิง 

  - ความสำคัญของการเขียนอ้างอิงทางวิชาการ
  - หลักการเขียนทางวิชาการ
  - หลักการเขียนอ้างอิงทางวิชาการ

  2. กิจกรรม “รู้จักหลักการเขียนอ้างอิง” มอบหมายให้นักศึกษาเขียนอ้างอิงทั้งจากเอกสาร และสื่อออนไลน์ เพื่อนำมาเขียนรายการอ้างอิง อย่างน้อย 5 รายการ (เช่น หนังสือ 2 รายการ, งานวิจัย 1 รายการ, วารสาร 1 รายการ, สื่อออนไลน์ 1 รายการ)

  เอกสารประกอบการสอน คลิก


 • รายละเอียด

  1. บรรยายเรื่อง ละครสั้น
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน

  กิจกรรม

  1. บรรยายเรื่อง ละครสั้น
  - ประเภทของละคร
  - การสรรค์สร้างละครและเขียนบทละคร
  2. กิจกรรม final project “ละครสั้นส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร” มอบหมายงานเกี่ยวกับ final project เวลากลุ่มละ 15 นาที ไม่จำกัดรูปแบบ (video/แสดงสด)
  3. การวางโครงเรื่องของ final project (สัปดาห์ที่ 14)
  4.  กิจกรรมนำเสนอ project ของกลุ่ม (สัปดาห์ที่ 15)

  เอกสารประกอบการสอน คลิก


 • รายละเอียด 

  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน

  กิจกรรม

  1. กิจกรรม "สรุปบทเรียน"
  2. กิจกรรม “ทวนความรู้ก่อนสอบ”