ออกแบบการพัฒนาสุขภาวะ และความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนาสุขภาวะ โรคที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย อุบัติเหตุในบ้าน นอกบ้าน และในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดภาวะพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ ภาวะสุขภาพ และอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การบริการสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักโภชนาการ ถอดบทเรียนการพัฒนา สุขภาวะ และความปลอดภัย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ และต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการพัฒนาสุขภาวะ และความปลอดภัยอย่างรอบด้านโดยทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับพัฒนาการ และความแตกต่างระหว่างบุคคลตามฐานะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทดลองทำกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพื่อแก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อในการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะ และความปลอดภัยทั้งในบ้าน และโรงเรียนอย่างรอบด้านสำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่อง และสะท้อนคิดเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง