ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหารเบื้องต้นของการบริหารและจัดการศึกษาปฐมวัย บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรฝ่ายต่างๆในโรงเรียน กระบวนการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาและทดลองร่วมกิจกรรมการดาเนินงานในกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาระดับปฐมวัยในชุมชนท้องถิ่น

สมองกับการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย Brain and Learning for Early Childhood ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมอง และระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) พัฒนาภาษา และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) การสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม (Cerebellum) หรือ สมองน้อย กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุต่ากว่า 8 ปี ศึกษา วิเคราะห์ จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ ผลงานวิจัยด้านสมองกับการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กรณีตัวอย่าง การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และวิธีการอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้นสาหรับเด็กปฐมวัย ทาการทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพื่อค้นหาความถนัด ความสนใจ และความสามารถที่แตกต่างของเด็กปฐมวัยในแต่ละด้าน สะท้อนคิดในการยอมรัยความแตกต่างของเด็ก เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม และหาแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสม

ออกแบบกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอายุต่ำกว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience: NS) ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม (Cerebellum)หรือ สมองน้อย กับการพัฒนาช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ คุณธรรมในการดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ฝึกใช้เครื่องมือในการสังเกตเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ถอดบทเรียนการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และการพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอนให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอายุต่ำกว่า 8 ปี ที่ถูกต้องตามหลักการทำงานของสมอง สอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยทำงานร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์เฉพาะทาง ออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการทดลองกิจกรรม ทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบ เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ออกแบบการจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) กับการพัฒนาภาษาละการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 8 ปี ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบ/อิทธิพลของบริบทครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย ถอดบทเรียนโปรแกรมการพัฒนาภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ และถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) โดยใช้กรณีตัวอย่าง การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ วิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอนในการสร้างภาษาแม่ ภาษาที่สอง ฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสารตามฐานะทางเรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ทำการทดลองกิจกรรมที่ออกแบบใว้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง สะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมการเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อในการจัดกิจกรรม/สื่อการสอนในการพัฒนาภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 8 ปี ได้อย่างต่อเนื่อง และสะท้อนคิดเพื่อการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ออกแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมทักษะทางสังคม และความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) การพัฒนาภาษา และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) กับการพัฒนาทักษะทางสังคม และความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎี   และแนวคิดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย อิทธิพลของบริบทสังคมครอบครัว สังคมโรงเรียน สังคมชุมชน และท้องถิ่น ที่ส่งผลการพัฒนาความฉลาด  ทางอารมณ์ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และสังคมของกระทรวงสาธารณสุข ถอดบทเรียนโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และสังคม และการพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอนเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยโดยทำงานร่วมกับผู้ปกครอง และครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ที่ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง บริบททางสังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบการประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคลเพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และสะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ออกแบบการพัฒนาสุขภาวะ และความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนาสุขภาวะ โรคที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย อุบัติเหตุในบ้าน นอกบ้าน และในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดภาวะพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ ภาวะสุขภาพ และอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การบริการสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักโภชนาการ ถอดบทเรียนการพัฒนา สุขภาวะ และความปลอดภัย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ และต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการพัฒนาสุขภาวะ และความปลอดภัยอย่างรอบด้านโดยทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับพัฒนาการ และความแตกต่างระหว่างบุคคลตามฐานะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทดลองทำกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพื่อแก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อในการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะ และความปลอดภัยทั้งในบ้าน และโรงเรียนอย่างรอบด้านสำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่อง และสะท้อนคิดเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา(Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum)หรือสมองน้อย กับการจัดประสบการณ์การพัฒนาสมรรถภาพและคงามพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านร่างกายแบบองค์รวมสำหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบ/กิจกรรม/ สื่อที่สะท้อนการพัฒนาสมรรถภาพและความพร้อมทางด้านร่างกายแบบองค์รวม รูปแบบและวิธีการวัดสมรรถภาพและความพร้อมของกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ถอดบทเรียนโปรแกรมการพัฒนาสมารถภาพและความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ และถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมความพร้อมทางด้านร่างกายเพื่อพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) โดยใช้กรณีตัวอย่าง การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ วิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรม/สื่อการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพและความพร้อมทางด้านร่างกายแบบองค์รวม โดยทำงานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ให้ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง และศักยภาพของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม นำกิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล สะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และสะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อในการพัฒนากิจกรรมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการจัดประสบการณ์ทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัยที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง