สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การศึกษา คำบรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การให้คำแนะนำ การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การแสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล นำเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยกับหัวข้อใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ และประเด็นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ และเหตุการณ์สำคัญ และแสดงความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งสื่ : ฟัง พูด อ่าน เขียนที่จำเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน