การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การอ่านและเขียนข้อความขนาดสั้น และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน