2144202  บาติก                                                                                        3(2-2-5)                                           Batik

ประวัติบาติกเทคนิคการย้อมสีขั้นพื้นฐานวัสดุเทคนิคตลอดจนการออกแบบลวดลายทั้งบาติกลายเขียนบาติกลายพิมพ์กระบวนการทำแม่พิมพ์โดยมุ่งเน้นประโยชน์การใช้สอย

History of batik techniques of basic dyeing ; selection of materials, techniques as well as design both paint batik and print batik including process of making molds, emphasis on functional uses