ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการ พัฒนาท้องถิ่น