คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย เทคนิคสำหรับปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เทคนิคการแยกสาร การกรอง การตกผลึก การกลั่น การใช้ตัวทำละลาย และการเตรียมสารละลาย

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทั่วไปทางเคมีในเรื่องโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสาร สัมพันธ์ ของเหลวและสารละลาย  

2. มีทักษะในการคิดคำนวณเกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ 3. สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องชัดเจน และสามารถใช้ หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบวินัย และสามารถทำงานเป็นทีม