ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ แอปพลิเคชันเพื่อการทํางาน การรักษาความปลอดภัยอัตลักษณ์และข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์ การจัด การเวลาหน้าจอและความเป็นอยู่ที่ดีทางดิจิทัล การรับมือกับภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ การบริหารจัดการ ข้อมูลในโลกออนไลน์การมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล