ฟังละพูดเพื่ออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังและพูดบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ค้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทาง ที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งมีการ การสืบค้นข้อมูลหาความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ