แนวคิด หลักการของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกตามหลักธรรมศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการทางวิทยาศาสตร์และความจริงของชีวิต การรับรู้คุณค่าธรรมชาติและสุนทรียะ การรักษาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา การจัดการความสุข ความรักและความเครียด การปฏิบัติการเพื่อการมีสุขภาพที่ดีท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการจัดการคุณภาพชีวิตและความผาสุก 🌻🍀