วิธีการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ การฟังและการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่คุ้นเคยในชีวิตประจําวัน การใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม การแนะนําและอธิบายเกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่น การถามและตอบคําถามเกี่ยวกับข้อมูลของ บุคคล สถานที่ สิ่งของ การโต้ตอบกับผู้อื่นในสถานการณ์ทั่วไป การออกแบบและนําเสนอกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1