สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอนและเรื่องสาคัญเกี่ยวกับวิชาชีพครู อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้ สื่อสารเนื้อหาอย่างได้ใจความ โดยมีรายละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลายโดยเข้าใจจุดประสงค์และสามารถจับประเด็นต่างๆ ได้ ศึกษาสถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบายข้อคิดเห็น และมุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ