ความรู้ ความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์
และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น