ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนองและเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงรำวงมาตรฐาน  เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ  อกกแบบกิจกรรมนันทนาการ  จัดกิจกรรมนันทนาการ  ฝึกปฏิบัติการรำวงในเพลงมาตรฐาน  ออกแบบการแสดง  จัดการแสดง  วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์  หลักการทางทัศนธาตุ  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์  หลักการออกแบบป้ายนิเทศ  ออกแบบฉาก  เวที  สื่อการเรียนรู้และแฟ้มผลงาน  จัดทำผลงานทางศิลปะ  นำเสนอผลงานและวิพากษ์ผลงานศิลปะ