ศึกษาทฤษฏีและหลักการวิจัยเบื้องต้น รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย การค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางด้าน ภาษาศาสตร์ วรรณคดี หรือวัฒนธรรมมลายู โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำและการนำเสนอผลการศึกษาทั้งในรูปของเอกสารและนำเสนอด้วยวาจา (Introduction of theory and concept of research; from, design and process of research; statistics for research, research practice, selfresearching in the topic of linguistics, literature or Malay culture and suggestion by supervisor and research presentation both in papers and oral)