ความหมายบทบาทและความสาํคัญของสารสนเทศเพือการเรียนรู้ตลอดชีวติ แหลง่ สารสนเทศและการเข้าถงึแหลง่ สารสนเทศ วธิีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพือการศึกษาค้นควา้ ดว้ยตนเอง วธิีการนาํ เสนอผลการศึกษาค้นควา้ตามรูปแบบและขGันตอนทีเปนWมาตรฐาน