พัฒนาทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษที่21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนา จิตสาธารณะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน