หลักการ รูปแบบและปฏิบัติงาน การเขียนหุ่นนิ่ง คน ทิวทัศน์ และงานสถาปัตยกรรม เน้นการถ่ายทอดที่เหมือนจริงด้วยเทคนิคที่สัมพันธ์กับวัสถุ