Topic outline

 • General

  ยินดีต้อนรับ

  เข้าสู่รายวิชา รายวิชา 

  14144108 หลักการเลี้ยงสัตว์

  Principles of Animal Husbandry

   

  ผศ.จารุณี  หนูละออง  / อาจารย์บุคอรี   มะตูแก

  e-mail : jarunee.n@yru.ac.th

  Tel: 0810955682


  • Forum icon
   จุดมุ่งหมายของรายวิชา

   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในทฤษฎีและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ทั้งสัตว์กระเพาะเดี่ยว สัตว์กระเพาะรวม และสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ในมุมมองและหลักการต่างๆ ในกระบวนการการผลิตสัตว์ เช่น พันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ของสัตว์ชนิดต่างๆ โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ หลักการบริหารการจัดการฟาร์ม หลักการบริหารจัดการการให้อาหารสัตว์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยที่นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ที่ทันสมัยได้ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดเวลา นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปประกอบอาชีพได้
 • หน่วยเรียนที่ 1. ความเป็นมา ประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์

  • File icon

   1. ความหมายและความเป็นมาของการเลี้ยงสัตว์ 

   2. ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ 

   3. ชนิดและจำนวนสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย

    4. สภาพการผลิตสัตว์ในประเทศไทย 

   5. ผลผลิตทางอาหารที่ได้จากสัตว์

    6. แนวโน้มการผลิตสัตว์เพื่อการค้าและการตลาดปศุสัตว์ในอนาคต

 • หน่วยเรียนที่ 2 พันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์

  • File icon

   1. ประเภทของสัตว์ 

   2. พันธุ์โคและลักษณะประจำพันธุ์ 

   3. พันธุ์แพะและลักษณะประจำพันธุ์

   4. พันธุ์แกะและลักษณะประจำพันธุ์ 

   5. พันธุ์สุกรและลักษณะประจำพันธุ์ 

   6. พันธุ์สัตว์ปีกและลักษณะประจำพันธุ์


 • หน่วยเรียนที่ 3 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

 • หน่วยเรียนที่ 4 อาหารและการให้อาหารสัตว์

 • หน่วยเรียนที่ 5 การย่อยและการดูดซึมอาหารสัตว์

  • File icon

   1. ระบบการย่อยอาหารสัตว์ ทางเดินอาหาร 

   2. การย่อยและการดูดซึมในสัตว์กระเพาะเดี่ยว 

   3. ทางเดินอาหาร การย่อยและการดูดซึมในสัตว์กระเพาะรวม


 • หน่วยเรียนที่ 6 หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

  • File icon

   1. ความหมายและความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

   2, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตามหลักพันธุศาสตร์

    3. การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ 

   4. ระบบการผสมพันธุ์สัตว์ 

   5. เทคโนโลยีชีวภาพและอณูพันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • หน่วยเรียนที่ 7 หลักการเลี้ยงสัตว์ปีก

  • File icon

   1. การจัดการฟาร์ม 

   2. อุปกรณ์ในการเลี้ยง 

   3. การเลี้ยงและการจัดการสัตว์ปีกในระยะต่าง ๆ 

   4. การจำหน่ายและผลิตภัณฑ์ การบันทึกข้อมูลฟาร์ม

 • หน่วยเรียนที่ 8 หลักการเลี้ยงสัตว์กระเพาะรวม

 • หน่วยเรียนที่ 9 มาตรฐานฟาร์ม

 • หน่วยเรียนที่ 10 การสุขาภิบาลและป้องกันโรค การสุขาภิบาล

 • หน่วยเรียนที่ 11 หลักการทำธุรกิจฟาร์ม