การตลาดและธุรกิจปศุสัตว์ 2/2566 (อ.ไมซาเราะห์ สะมะแอ)
สาขาสัตวศาสตร์

แนวคิดพื้นฐานหน้าที่ทางการตลาด การบริหารการตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจปศุสัตว์ในประเทศไทย การวางแผนและการจัดการองค์กร การวิเคราะห์ต้นทุนและระบบบัญชี อุปสงค์และอุปทานของสินค้าปศุสัตว์ ระบบการตลาดและการแข่งขันในตลาดสินค้าปศุสัตว์ ภาษีและการกีดกันการค้าของสินค้าปศุสัตว์ แหล่งเงินทุนและการเขียนโครงการธุรกิจปศุสัตว์

ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์ 2/2566 (ผศ.จารุณี/ผศ.ดร.อิมรอน)
สาขาสัตวศาสตร์

องค์ประกอบของเซลล์สัตว์ สมบัติทางเคมี การจำแนกชนิดและหน้าที่ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดนิวคลีอิก และสารประกอบไนโตรเจน วิตามิน แร่ธาตุ ฮอร์โมน และเอนไซน์การเปลี่ยนแปลงสารอาหารหลักในร่างกายสัตว์

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (อาจารย์เกตวรรณ 2/2566)
สาขาสัตวศาสตร์

ความสำคัญของการถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การเน่าเสียของอาหาร หลักการถนอมและแปรรูปอาหารด้วยวิธีทางกายภาพ เคมีและชีวภาพแนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี (Good Manufacturing Practices : GMPs) และมาตรฐานอาหาร

งานช่างในฟาร์มปศุสัตว์ 2/2566 (อ. เกตวรรณ)
สาขาสัตวศาสตร์

ความสำคัญ ความรู้และการพัฒนาเครื่องมือช่างเกษตรเบื้องต้นปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโลหะ งานไม้งานปูน งานประปา งานไฟฟ้า และแทรคเตอร์ที่ใช้ในฟาร์มสัตว์ การบำรุงรักษา และความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่างต่าง ๆ

การจัดการการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว 2/2566 (อ.เกตวรรณ)
สาขาสัตวศาสตร์

สถานการณการผลิตและความสำคัญ ชนิดและการแบ่งประเภท การเลี้ยงและการจัดการ กายวิภาคและสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธ์ การจัดการอาหารและโภชนศาสตร์ การสุขาภิบาลและโรคที่สำคัญ การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม การผลิตไฟฟ้าในฟาร์มและระบบ IOT การแปรรูป การตลาด และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของสัตว์กระเพาะเดี่ยว

ฟิสิกส์ทางสัตว์ 2/66 (อ.ดร.ดาริกา จาเอาะ, ผศ.โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์)
สาขาสัตวศาสตร์

การเคลื่อนที่ แรงและสมดุล งานและพลังงาน ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ แรงลอยตัว ความสว่าง ความเข้มของการส่องสว่าง ความร้อนและความชื้น คลื่นเสียง คลื่นไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้ทางสัตวศาสตร์

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ 1/2566 (อ.เกตวรรณ บุญเทพ)
สาขาสัตวศาสตร์

สถานการณการผลิตและความสำคัญ ชนิดและการแบ่งประเภท การเลี้ยงและการจัดการ กายวิภาคและสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธ์ การจัดการอาหารและโภชนศาสตร์ การสุขาภิบาลและโรคที่สำคัญ การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม การผลิตไฟฟ้าในฟาร์มและระบบ IOT การแปรรูป การตลาด และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่

การเลี้ยงไก่เบตงเชิงพาณิชย์ (เสรี) 1/2566 (อ.เกตวรรณ บุญเทพ)
สาขาสัตวศาสตร์
ความเป็นมาและลักษณะทางเศรษฐกิจของไก่เบตง ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการเลี้ยง โรงเรือนและการเตรียมโรงเรือน การจัดการระยะกกและระยะไก่เล็ก การจัดการระยะเจริญเติบโตและไก่พ่อแม่พันธุ์ โรคและการป้องกัน การฟักและการจัดการโรงฟัก การฆ่าและการชำแหละซาก การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ การตลาด
การตลาดและธุรกิจปศุสัตว์ 2/2565 (อ.ไมซาเราะห์ สะมะแอ)
สาขาสัตวศาสตร์

แนวคิดพื้นฐานหน้าที่ทางการตลาด การบริหารการตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจปศุสัตว์ในประเทศไทย การวางแผนและการจัดการองค์กร การวิเคราะห์ต้นทุนและระบบบัญชี อุปสงค์และอุปทานของสินค้าปศุสัตว์ ระบบการตลาดและการแข่งขันในตลาดสินค้าปศุสัตว์ ภาษีและการกีดกันการค้าของสินค้าปศุสัตว์ แหล่งเงินทุนและการเขียนโครงการธุรกิจปศุสัตว์