การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2/2564 (จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล)
สาขาภาษาไทย (ค.บ.)

     หลักการเขียนและศิลปะการเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ ฝึกเขียนเรื่องจากความคิดและจินตนาการ
ทั้งสารคดีและบันเทิงคดีโดยคำนึงถึงความถนัด ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตน


การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย ในศตวรรษที่ 21 (อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม)
สาขาภาษาไทย (ค.บ.)

สืบค้น วิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาวิชาภาษาไทย วิธีการสร้าง และพัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสถิติ ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดในรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการประเมินตามสภาพจริง

วิจัยในชั้นเรียน (อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม)
สาขาภาษาไทย (ค.บ.)

สืบค้น วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน ฝึกการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยระบุปัญหา ออกแบบงานวิจัย สร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ