321112012 ภาษามลายูเพื่อประกอบการธุรกิจในอาเซียน อาจารย์ซำสีนาร์ ยาพา 1-66(คาบวันพุธ)
สาขาภาษามลายู (ศศ.บ.)

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาษามลายู ความแตกต่างของภาษามลายูในอาเซียน ความสำคัญของภาษามลายู การเปรียบเทียบสถานะและบทบาทของภาษามลายูในภูมิภาคอาเซียนในด้านธุรกิจ การฝึกทักษะการใช้ศัพท์ สํานวนบทสนทนา ภาษามลายูเพื่อประกอบการธุรกิจ การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนบันทึกช่วยจำ รายงานทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การเจรจาทางธุรกิจด้วยภาษามลายู และการนำเสนองานในที่ประชุมด้วยภาษามลายู หลักการทฤษฎี คุณสมบัติและแนวทางการปฏิบัติ ของการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การเตรียมพร้อมสำหรับ การเป็นผู้ประกอบการ จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการ ลักษณะของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน แนวคิด สภาพแวดล้อม และรูปแบบ ความเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารสารสนเทศ

321112012 ภาษามลายูเพื่อประกอบการธุรกิจในอาเซียน 1-2566 (อ.สูฮัยลา บินสะมะแอ)
สาขาภาษามลายู (ศศ.บ.)

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการ ลักษณะของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน แนวคิด สภาพแวดล้อม และรูปแบบความเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการธุรกิจ และกิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารสารสนเทศ

ภาษามลายูเพื่อประกอบการธุรกิจในอาเซียน (ปี 2) 1/2566 (อาจารย์ ดร.พารีดา หะยีเตะ)
สาขาภาษามลายู (ศศ.บ.)

รายงานทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การเจรจาทางธุรกิจด้วยภาษามลายู และการนำเสนองานในที่ประชุมด้วยภาษามลายู หลักการทฤษฎี คุณสมบัติและแนวทางการปฏิบัติ ของการเป็นผู้ประกอบการ

วรรณคดีมลายูเบื้องต้น อาจารย์ซำสีนาร์ ยาพา 1-66
สาขาภาษามลายู (ศศ.บ.)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี และประวัติวรรณคดีมลายู ลีลาการประพันธ์ ความหมายการอภิปราย แนวคิด คำศัพท์เฉพาะทางวรรณกรรมในงานเขียน ร้อยกรอง เรื่องสั้น และบทละคร

ภาษาศาสตร์สังคม 2/65 อาจารย์ซำสีนาร์ ยาพา
สาขาภาษามลายู (ศศ.บ.)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางสังคมและภาษา บทบาทและความหลากหลายของภาษา
ในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนภาษาและโครงสร้างทางสังคม เพศ และวัยของผู้พูด ภาษาที่ใช้ในบริบททางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของภาษา

ภาษามลายูเพื่อการบริการ เอกเลือก 1/2566 (AJ.NURHUDA SADAMA)
สาขาภาษามลายู (ศศ.บ.)

SELAMAT DATANG KE SUBJEK BAHASA MELAYU UNTUK PERKHIDMATAN 

MALAY FOR HOSPITALITY 

AJ.NURHUDA SADAMA  

EMAIL : nurhuda.s@yru.ac.th 

tel : 089-7373805 

รายวิชานี้ ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์ และสำนวนที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว การใช้ภาษามลายูในแผนกต่าง ๆ เช่น แผนกต้อนรับ แผนกประชาสัมพันธ์ การขาย การตลาด การสำรองที่พัก การติดต่อประสานงาน ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการการโรงแรม การสำรองที่นั่งกับบริษัททัวร์ ฝึกเขียนจดหมาย (Email) โต้ตอบ และบันทึกข้อความในภาษามลายูได้ถูกต้องและเหมาะสม

MALAY LISTENING AND SPEAKING SKILLS 1/2566 (AJ.NURHUDA SADAMA)
สาขาภาษามลายู (ศศ.บ.)

ยินดีต้อนรับนักศึกทุกท่านสู่รายวิชา  ทักษะการฟังและพูดภาษามลายู 


AJ.NURHUDA SADAMA 

PENSYARAH JURUSAN BAHASA MELAYU UNTUK PERNIAGAAN 

EMAIL : nurhuda.s@yru.ac.th

TEL : 089-7373805   LINE ID : aj.huda 

SELAMAT DATANG KE SUBJEK KEMAHIRAN MENDENGAR DAN KEMAHIRAN BERTUTUR (KEMAHIRAN LISAN BAHASA MELAYU)

🎤SUBJEK INI ANDA AKAN BELAJAR TENTANG DEFINISI MENDENGAR DAN BERTUTUR, KONSEP-KONSEP BERBAHASA DALAM BAHASA MELAYU KHUSUSNYA DALAM KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 

🎤PERBUALAN MENGIKUT SITUASI YANG DIGUNAKAN DALAM HIDUP HARIAN, BERPERANAN, DAPAT MENGGUNAKAN BAHASA MELAYU UNTUK ACARA SEPERTI ACARA SEMINAR, ACARA MAJLIS SEPERTI MAJLIS ORENTASI PELAJAR BARU, MAJLIS BERPISAHAN, MAJLIS HARI GURU DAN SEBAGAINYA 

🎤MAHASISWA/WI JUGA AKAN DAPAT MENGGUNAKAN KEMAHIRAN BERTUTUR DALAM MEMBUAT PERSEMBAHAN MENDEKLAMASI SAJAK, PUISI, DAN SYAIR, DAN PANTUN-PANTUN MELAYU 

🎤TEKNIK-TEKNIK BERTUTUR DI DEPAN KHALAYAK RAMAI SEPERTI BERPIDATO DALAM BAHASA MELAYU  

เนื้อหารายวิชาหลักการฟังและพูดภาษามลายู ฟังการสนทนาโดยเจ้าของภาษาจากสื่อต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติในชีวติประจําวัน การกล่าวคําในพิธีการต่างๆ การพูดให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  ภาษามลายูมาตรฐาน และตามบริบทของวัฒนธรรมมลายู

วรรณคดีภาษามลายูเบื้องต้น 1/2565 (อาจารย์ ดร.พารีดา หะยีเตะ)
สาขาภาษามลายู (ศศ.บ.)

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี และละครมลายูในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษามลายู เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ที่สื่อถึง วัฒนธรรม ภาพสังคม และ เหตุการณ์บ้านเมือง ของแต่ละประเทศ ผ่านงานเขียนวรรณคดี และบทละคร (Knowledge of literature and Malay drama in Malay-language countries, such as Malaysia, Indonesia, Singapore and Brunei, reflecting the culture of country’s society pictures through writing literature and drama)

โครงสร้างภาษามลายู (ปี 1) 1/2566 (อาจารย์ ดร.พารีดา หะยีเตะ)
สาขาภาษามลายู (ศศ.บ.)

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา วลี รูปแบบวลี การสร้างวลี วิเคราะห์วลี อนุประโยค รูปประโยคพื้นฐาน และประโยคชนิดต่าง ๆ ของภาษามลายู (Concept of language structures, phrases, phrase pattern, phrase formation, phrase analysis, clauses, basic patterns of sentence, simple types of Malay sentence)


2111456 สัมมนาภาษามลายู Seminar in Malay Language 1/65
สาขาภาษามลายู (ศศ.บ.)

แนวคิดการจัดสัมมนา รูปแบบของการสัมมนาการดําเนินการสัมมนาการกําหนดหัวข้อตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคนศึกษาค้นคว้า
และนําเสนอผลของการศึกษาในการสัมมนา

5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 1/2565 ดร.พารีดา หะยีเตะ, ซามียะ บาเละ, อาลียะห์ มะแซ
สาขาภาษามลายู (ศศ.บ.)

การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน     การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน

Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation


2111202 การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง 2/2564 AJ.NURHUDA SADAMA
สาขาภาษามลายู (ศศ.บ.)

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร ในบริบทในชีวิตประจำวัน และใช้ภาษามลายูในการสื่อสานในบริบทที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยการโต้ตอบ ทักษะการฟัง การสัมภาษณ์ การแสดงบทบามสมมุต และการรายงาน 

2111202 การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง Aj.NURHUDA SADAMA
สาขาภาษามลายู (ศศ.บ.)

ทักษะการพูดภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในบริบทที่มีความชับซ้อนมากขึเน เน้นความเข้าใจในการฟัง การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น การแสดงบทบาทสมมุติ บทละครสั้น  การสัมภาษณ์ และการรายงาน 

2111143 การอ่านภาษามลายูระดับกลาง / อาจารย์ซำสีนาร์ ยาพา 2/2564
สาขาภาษามลายู (ศศ.บ.)

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2111141 การอ่านภาษามลายูระดับต้น

การอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อจับใจความสำคัญและความเข้าใจในรายละเอียด หนังสืออ่านนอกเวลาในระดับความยากของศัพท์จำนวน 5,000 คำ