3134221 การจัดแสดงสินค้าและการสร้างบรรยากาศภายในร้านค้า 1/2566 (อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด)
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้า ประเภทการจัดแสดงสินค้า การวางแผนและการจัดเตรียม การจัดแสดงสินค้า องค์ประกอบของการออกแบบการจัดแสดงสินค้า หลักการจัดแสดงสินค้า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้า ทฤษฏีสีและแสงกับการจัดแสดงสินค้า คุณค่าของแสงและเงากับการจัดแสดงสินค้า ตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้า ความคิดสร้างสรรค์กับนักออกแบบ งบประมาณการจัดแสดงสินค้า ประโยชน์และการติดตามการประเมินผลการแสดงสินค้า

3134217 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน (อ.วุฒิชัย คงยัง)
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการค้าและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการทำธุรกิจการค้าในตลาดอาเซียน การจัดการตลาดการค้าในตลาดอาเซียน กฏหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจการค้าในตลาดอาเซียน ความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศอาเซียน ลักษณะการลงทุนเงื่อนไขการทำธุรกิจการค้าในประเทศอาเซียนสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่และจริยธรรมทางการค้าในตลาดอาเซียน

131341004 ภาวะผู้นำ และการบริหารงานบุคคลสำหรับทีมขาย MTB A66
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของการมีภาวะผู้นำ หลักการเป็นผู้นำ คุณสมบัติ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ศิลปะการสื่อสาร และจรรยาบรรณของผู้นำ หลักการบริหารงานบุคคคลเพื่อการบริหารทีมขาย แนวทางการขายสินค้าและบริการเพื่อการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

3134328 การวางเเผนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (อ.วุฒิชัย คงยัง)
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ความสำคัญ องค์ประกอบและขั้นตอนการวางแผนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ การทำแผนการตลาดการจัดการและโครงสร้างองค์การ การดำเนินการทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

131341001 มาตรฐานการปฏิบัติงานเบื้องต้นสําหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่(มนัส1/66)
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ศึกษาคุณสมบัติของนักขายและผู้ให้บริการ กฏระเบียบสำคัญ และมาตรฐานของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ การนำสินค้าเข้าพื้นที่จัดเก็บ การดูแลรักษาสินค้า การจัดวางสินค้า การขายและการให้บริการ การดูแลสภาพร้านค้า การจัดระเบียบพื้นที่การทำงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และการป้องกันสูญเสียภายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่

โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (มนัส สุทธิการ65)
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้งานในงานธุรกิจ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจเฉพาะ โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล ระบบขายหน้าร้าน ระบบขาย จอง และคอมมิชชัน การนำระบบประยุกต์ใช้ในหน่วยงานธุรกิจ การสร้างรายงาน และการสำรองข้อมูลทางธุรกิจ

131341002 การพัฒนาตนเองเพื่อการทำงาน
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

131341002 การพัฒนาตนเองเพื่อการทำงาน (Self Development For Work) พฤติกรรมองค์กรในมิติของพฤติกรรมส่วนบุคคลและพฤติกรรมกลุ่ม ความสำคัญของการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในองค์กร แนวทางปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพและนิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสำคัญ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง การรับคำปรึกษาแนะนำเมื่อเกิดปัญหา การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการจัดการความขัดแย้ง

3134222 พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า2/2565 (อ.มนัส สุทธิการ)
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า -ประเภทของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย -ความต้องการของลูกค้า -พฤติกรรมในการซื้อสินค้า -การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของลูกค้า -ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากรายงานต่างๆ เพื่อการดำเนินงานด้านวิเคราะห์วิจัย วางแผนและพัฒนาทางธุรกิจ -การตลาดและบริหารร้านค้า -การติดตามสถานการณ์ของร้านสาขาและการรายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชา -การปรับตัวของร้านค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า -บูรณาการสอนกับงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาและพัฒนากระบวนการปรับตัวของธุรกิจชุมชนท้องถิ่นเมืองชายแดนสู่การรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่เบตง จังหวัดยะลา"

3134216 นวัตกรรมสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2/2565 (B64_อ.ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด)
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงแนวคิด และกระบวนการที่นำมาซึ่งการสร้างสรรค์องค์ความรู้ของนวัตกรรม วงจรชีวิตของนวัตกรรม ผลกระทบของนวัตกรรมต่อการดำเนินธุรกิจในแต่ละช่วงวงจรชีวิตของธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การดำเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้ละเมิดฯ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบัน


พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (ธีรยุทธ มูเล็ง)
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

วิชา พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 

Customer Behavior and Customer’s Need Analysis 

 3(3-0-6) 

   ประเภทของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความต้องการของลูกค้า พฤติกรรมในการซื้อ สินค้า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของลูกค้า ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์จากรายงาน ต่าง ๆ เพื่อการดําเนินงานด้านวิเคราะห์วิจัย วางแผนและพัฒนา ทางธุรกิจ การตลาดและบริหารร้านค้า การติดตามสถานการณ์ของร้านสาขาและการ รายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการปรับตัวของร้านค้าเพื่อตอบสนองความ ต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

    Types of target customers, customers’ needs, behavior of purchasing, changes of behavior on purchasing goods, information related to benefit from various kinds of report for analysis, research, plan and develop in business; marketing and shop administration, follow-up of branch shop and report directly to supervisors, shop adjustment in response to needs and customers’ satisfaction

สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1/2566 (อ.อรวรรณ กมล)
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ประเด็นการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฮาลาลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ศึกษา โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ รวมทั้งการจัดทำรายงานในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่